Yargıtay Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

Karar düzeltme, üst derece mahkemesinin kesinleşen yargı kararlarının yeniden incelenerek hataların düzeltilmesini sağlamaktadır. Hukuk ve ceza yargılamasında Yargıtay’ın, idari yargılamalarda ise Danıştay’ın verdiği kararlar için düzeltme dilekçesi verilebilir.YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


ESAS NO                              : 20…/…..

KARAR NO                         : 20…/…..

KARAR DÜZELTME

TALEBİNDE

BULUNAN (Davalı)                        : …………….....................................

KARŞI TARAF (Davacı)    :

VEKİLİ (var ise)                  :

KARAR DÜZELTME

KONUSU                              : Yargıtay ….Hukuk Dairesince verilen …… tarih ve E.2009/…..- K.2010/……sayılı onama kararının düzeltilerek, Ankara …Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ……tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamın bozulması istemine ilişkindir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                : (onama kararının Müdürlükçe tebliğ edildiği tarih)

KARAR DÜZELTME

NEDENLERİMİZ               :

 

1)-

 

2)-

….

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda ve temyiz sırasındaki dilekçelerimizde izah edilen sebeplerle, Yargıtay …..Hukuk Dairesi’nin yukarıda tarihi ve sayısı belirtilen kararının düzeltilmesi ile Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …..tarih ve E.2009/….- K.2010/…. sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

 

 

                                                                                                          (isim soyisim)

                                                                                    (imza)      

 

 

 

EKLER: